خدای متعال را شاکریم که ما را مدد کرد تا در چهاردهمین  سال متوالی آغاز فعالیتهایمان را در راستای خدمت به جمهوری اسلامی ایران و هموطنان عزیز مصروف نماییم . 
امید است با مدد الهی و اعتماد مردمی ،شرکت ایلیا صنعت آوان لو گامهای محکم تری در مسیر آبادی و توسعه سرزمین مادریمان و در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله و دستیابی به ایران 1404 برداریم
.